Rider RetroShow

“goed te weten”


Onderstaande bepalingen zijn, samen met de  algemene voorwaarden een integraal onderdeel van de overeenkomst. De opdrachtgever verplicht zich na ondertekening tot het opvolgen hiervan, zodat het optreden in een optimale situatie kan plaatsvinden. De opdrachtgever garandeert dat:

Tijden
– de crew bestaande uit 2 personen 3 uur voor de oplevertijd met de opbouw kan beginnen
– voor dit doel iemand aanwezig is om de crew toegang tot de locatie te verschaffen en wegwijs te maken
– de afbouw direct na afloop van het optreden kan plaatsvinden

* de show wordt 30 minuten voor de overeengekomen start tijd opgeleverd, de afbouw start 10 minuten na de afgesproken eindtijd. Indien deze tijden afwijken worden er wachturen berekend. Meld dit tijdig!

Podium
– er een professioneel en netjes afgewerkt podium van 7.00 mtr breed, 5.00 mtr diep en 1.00 mtr hoog beschikbaar is en de ruimte voor de Retroshow minimaal 6.00 x 4.00 mtr bedraagt
–  de vrije werkhoogte – vanaf het podium – op alle punten 3.00mtr bedraagt
–  het decor van de Retroshow inclusief de DJ Booth prominent / centraal op het podium opgebouwd kan worden en ertussen de show en publiek geen andere items worden geplaatst
–  de zichtlijnen naar de show het gehele optreden vrij zijn van obstakels

–  de show niet zal worden verplaatst na opbouw (de show kan niet op risers, change-over kan alleen met de booth)

Stroom
– 32amp CEE (rode vijfpolige stekker) beschikbaar is bij/op het podium (2x32amp bij dubbel geluid)

Route, laden & lossen
– Hb-Systems de contactpersoon en diens 06 nummer, laad- & los adres, parkeergegevens, eventuele parkeerkaarten & een duidelijke routebeschrijving uiterlijk 1 week voor het optreden heeft ontvangen
– indien er sprake is van trappen en/of liften waar gebruik van moet worden gemaakt tussen laden/lossen en het podium er in een vroeg stadium overleg is met HB-Systems teneinde de routing zo optimaal mogelijk voor te bereiden

Parkeren
– er backstage 3 parkeerplaatsen beschikbaar zijn (1 voor vrachtwagen) en de voertuigen gedurende de opdracht kunnen blijven staan en waar tijdens de opdracht door de opdrachtgever toezicht op zal worden gehouden
– eventuele kosten voortvloeiend uit parkeergelden, vergunningen en/of ontheffingen zijn voor rekening van de opdrachtgever en dienen vooraf, dan wel bij aankomst, door opdrachtgever is voldaan

Veiligheid
– het podium en geluidsysteem totaal onbereikbaar is voor publiek doormiddel van dranghekken en waar tijdens, voor en na het optreden door de opdrachtgever toezicht op zal worden gehouden
–  er voldoende gecertificeerde toezichthouders (conform wettelijke normen) op de sfeer/veiligheid zal toezien en er streng wordt gecontroleerd op ongeregeldheden. Personen die zich op welke manier dan ook misdragen, zullen daarop direct worden aangesproken en bij herhaling onmiddellijk van het evenement worden verwijderd.
–  medewerkers en crew van de Retroshow en  HB-Systems het recht hebben om iemand te allen tijde de toegang tot het evenement te ontzeggen
–  medewerkers en crew van de Retroshow en HB-Systems het recht hebben om het evenementbeleid ten allen tijden aan te passen, indien dit noodzakelijk is om de veiligheid van zowel show, crew, organisatie, bezoekers en de directe omgeving te optimaliseren
–  bezoekers van het evenement akkoord gaan met een fouillering bij de ingang, indien daarom wordt verzocht
–  bezoekers van het evenement zich te allen tijde te kunnen legitimeren, zoals wettelijk is verplicht
–  het bezoeken van het evenementvolledig voor eigen risico van de bezoekers is en dat medewerkers en crew van de Retroshow en HB-Systems nimmer aansprakelijk zijn voor schade aan of verlies van bezittingen of de lichamelijke gesteldheid van bezoekers.
–  de DJ’s bij aankomst en afloop worden begeleid van en naar hun auto
–  er rekening mee wordt gehouden dat optredens veel drukker bezocht worden dan verwacht en de opdrachtgever daarop voorbereid is

Crew & catering
– indien de tijd van aanvang van de opdracht (inclusief reistijd) binnen een reëel tijdsvlak van ontbijt, lunch of diner valt, de opdrachtgever zorg draagt voor gratis catering voor de crew (2 personen)
– de crew en DJ’s tijdens de opdracht naar believen gratis consumpties kan/kunnen gebruiken
– 1 uur voor het einde van de show diverse broodjes voor crew en DJ’s beschikbaar zijn

Schade
Schade- / schoonmaakkosten die door de opdrachtgever, door haar ingeschakelde derden en/of het publiek wordt toegebracht aan apparatuur of decor, de artiest, het ondersteunend personeel en/of de zaken die in het kader van het evenement c.q. het optreden worden gebruikt, komt volledig voor rekening van de opdrachtgever. De minimale kosten zijn € 200,- ex btw per apparaat/unit. Herstelwerkzaamheden worden niet uitbesteed. De opdrachtgever dient deze schade rechtstreeks met de gedupeerde af te handelen, zonder tussenkomst van HB-Systems. De opdrachtgever is verplicht om ter zake van bedoelde schade een deugdelijke verzekering af te sluiten.
* Voorkom ‘bier gooien’ om de feest vreugde achter niet te bederven!

Geluid
De Retroshow is standaard voorzien van een geluidsset tot 600 personen. Voor een feesttent of buitenoptreden is altijd een dubbele set en noodzakelijk. Denk ook aan een extra 32 amp aansluiting nabij het podium. Extra geluid is optioneel bij te boeken.

Inprikken op aanwezig geluid
Specificaties van het PA en naam + 06 geluidsman graag eerst mailen naar HB-Systems. Voorwaarden: A-Merk met voldoende vermogen voor de zaal/ruimte: 105 dBA op 20 meter vanaf het podium en zonder geluidsbegrenzer. Tijdens het optreden mag de PA leverancier alleen instellingen wijzigen in overleg met RetroShow crew.

Buiten Optreden
– in het geval van een buitenpodium dient – wat voor weersomstandigheden dan ook – alles overdekt en regen vrij te zijn
– Indien de opdracht in een feesttent of op een buitenpodium op onverharde grond zal plaatsvinden, er ten behoeve van het laden en lossen van het instrumentarium rijplaten tot aan het podium zijn gelegd
– indien materialen toch nat worden zal de show direct worden beëindigd uit veiligheidsoverweging en schadebeperking, zonder verrekening of creditering van de overeengekomen uitkoop fee

Bezoekers aantal
– indien het bezoekers aantal ongewenst minder dan 20% van de verwacht opkomst bedraagt, langer dan 2 uur, de show zal worden beëindigd zonder verrekening of creditering van de overeengekomen uitkoop fee

Sponsoring
– Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat tijdens het optreden eventueel sampling plaatsvindt en meer in het algemeen reclame dan wel wervingsteksten worden geuit en eventueel promotieartikelen worden weggeven aan het publiek.

Intellectueel eigendom
– Medewerkers en crew van de RetroShow en HB-Systems hebben het recht om bezoekers op de locatie van het evenement te registreren op zowel beeld- als geluiddragers. De door de medewerkers en crew van de Retroshow en HB-Systems gemaakte opnames mogen worden geopenbaard en verveelvoudigd via onder andere maar niet uitsluitend www.retroshow.nl, www.hb-systems.nl, Youtube, Instagram en Facebook zonder dat er enige vergoeding, in welke vorm dan ook, is verschuldigd aan de betreffende bezoekers van het evenement.
– De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toestemming van de bezoekers voor het maken van de voornoemde beeld- en geluidsopnames. Opdrachtgever vrijwaart de Retroshow en HB-Systems voor eventuele aanspraken van derden van welke aard dan ook of uit welke hoofde dan ook, verband houdende met het maken van de beeld- en geluidopnames, waaronder maar niet beperkt tot (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendoms- en portretrechten en privacyrechten. Opdrachtgever zal de RetroShow en HB-Systems volledig schadeloos stellen voor alle uit dergelijke aanspraken voortvloeiende, te betalen schadevergoedingen aan de derden.
– het bezoekers van het evenement niet is toegestaan om (semi)professionele fotoapparatuur mee te nemen, tenzij anders overeengekomen middels een toegewezen persaccreditatie. Een gewone (digitale) camera is wel toegestaan.

Omstandigheden
Indien er reële redenen en/of omstandigheden zijn waardoor niet aan (een van) de gestelde voorwaarden in deze rider kan worden voldaan HB-Systems hierover binnen 15 werkdagen voor de datum van uitvoering op de hoogte wordt gebracht teneinde overleg te hebben over de voortgang.

Ondergetekende verklaart zich akkoord met deze bepalingen en verklaart de Algemene voorwaarden Retroshow, welke als bijlage zijn bijgevoegd, te hebben ontvangen en te hebben gelezen. Ondergetekende stemt er mee in dat de algemene voorwaarden RetroShow op deze overeenkomst van toepassing zijn en daarmee integraal onderdeel uitmaken van deze overeenkomst.

Sluit Menu