Algemene Voorwaarden Retroshow

“de kleine lettertjes”

ALGEMENE VOORWAARDEN DE RETROSHOW/HB-SYSTEMS

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– “Artiest”: diegene(n) die zich individueel of in groepsverband als dj heeft/hebben verbonden om deel te nemen aan het optreden;
– “HB-Systems/ de RetroShow”, KvK: 04069351
– “opdrachtgever”: de consument of de rechtspersoon die aan HB-Systems/ de RetroShow opdracht verstrekt tot het verzorgen van het optreden;
– “optreden”: een door HB-Systems/ de RetroShow verzorgde drive-in-show, dan wel ter beschikking gestelde solo-dj, artiesten en eventfaciliteiten (podium, licht en geluid);
– “overeenkomst”: de overeenkomst, waarbij HB-Systems/ de RetroShow zich jegens de opdrachtgever verbindt te harer behoeve een of meer optredens te verzorgen op een aangegeven tijdstip en een aangegeven locatie tegen een overeengekomen prijs;
– “Rider”: bijzondere aanvullende bepalingen met betrekking tot onder meer door opdrachtgever aan HB-Systems/ de RetroShow ter beschikking te stellen faciliteiten, alsmede andere afspraken teneinde HB-Systems/ de RetroShow in de gelegenheid te stellen om het optreden naar behoren te kunnen verzorgen, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst;

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die HB-Systems/ de RetroShow met een opdrachtgever sluit, alsook op alle werkzaamheden die HB-Systems/ de RetroShow ten behoeve van haar opdrachtgever verricht.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien HB-Systems/ de RetroShow zulks expliciet en schriftelijk met haar opdrachtgever is overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door HB-Systems/ de RetroShow uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst
3.1 Een overeenkomst tussen HB-Systems/ de RetroShow en haar opdrachtgever komt tot stand, doordat HB-Systems/ de RetroShow de opdracht van de opdrachtgever integraal heeft aanvaard en de opdrachtgever de rider(s) heeft ondertekend.
3.2 De overeenkomst heeft geen andere inhoud dat door HB-Systems/ de RetroShow in de door opdrachtgever ondertekende overeenkomst is vermeld.
3.3 Wijziging van een gesloten overeenkomst kan slechts geschieden en is pas bindend voor HB_Sysyems, indien de wijziging schriftelijk door HB-Systems/ de RetroShow is bevestigd. HB-Systems/ de RetroShow heeft het recht om een wijziging van de overeenkomst zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect uit de weigering ontstaan of zal ontstaan.

Artikel 4: Het optreden
4.1 De opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de prestaties van de artiest en het daarbij gebruikelijk door de artiest te produceren geluidsniveau. Indien er geluidsbeperkende maatregelen zijn, dient opdrachtgever dit vooraf aan HB-Systems te melden. Indien het geluidsniveau onvoldoende is, heeft HB-Systems/ de RetroShow het recht om het optreden vooraf te annuleren of tussentijds te staken, zonder dat de opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst te ontbinden of anderszins te beëindigen
4.2 HB-Systems/ de RetroShow zal bevorderen dat de artiest uiterlijk een half uur voor aanvang aanwezig is, waarbij rekening wordt gehouden met situaties van overmacht. In geval van een drive-in-show de crew van de RetroShow 3 uur voor aanvang op locatie voor de opbouw. Binnen een half uur voor aanvang wordt er opgeleverd. Direct na afloop van het optreden vindt de afbouw plaatst. Indien dit niet mogelijk is, is opdrachtgever een bedrag van € 100,00 exclusief BTW per uur aan HB-Systems/ de RetroShow verschuldigd.
4.3 De opdrachtgever draagt zorg voor de aanwezigheid van een deugdelijk podium, dat bij een open lucht-optreden deugdelijk is overdekt en voldoende beveiligde en geaarde stroomvoorzieningen heeft. Daarnaast draagt de opdrachtgever zorg voor alle overige faciliteiten, zoals vermeld in de rider(s).
4.4 Opdrachtgever staat er voor in dat zij beschikt over alle in het kader van het optreden benodigde vergunningen en/of toestemmingen en dat zal worden voldaan aan alle van toepassing zijnde (wettelijke) voorschriften.
4.5 Indien de opdrachtgever niet of onvoldoende heeft zorggedragen voor de aanwezigheid van de benodigde faciliteiten, zoals vermeld in de rider(s), is HB-Systems/ de RetroShow gerechtigd om het optreden te annuleren, dan wel het optreden per direct te staken met behoud van haar recht op volledige betaling van de overeengekomen prijs. In dat geval is het opnieuw boeken van een optreden niet meer mogelijk.
4.6 HB-Systems/ de RetroShow is gerechtigd om 10 door haar aan de opdrachtgever op te geven personen gratis bij het optreden aanwezig te laten zijn.

Artikel 5: Prijzen
5.1 Alle door HB-Systems/ de RetroShow gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders wordt vermeld.
5.2 HB-Systems/ de RetroShow heeft het recht prijsverhogingen die aan haar in rekening worden gebracht door te berekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 6: Betaling
6.1 De opdrachtgever dient alle facturen van HB-Systems/ de RetroShow 21 dagen voor de datum van het optreden volledig te voldoen zonder dat een beroep op verrekening kan worden gedaan. Betaling dient te geschieden door overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van HB-Systems. Betaling van een verschuldigd bedrag aan derden (zoals artiesten) geldt niet als een bevrijdende betaling, tenzij HB-Systems/ de RetroShow hiervoor voorafgaand aan het optreden uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
6.2 De opdrachtgever dient de overeengekomen prijs 3 weken voorafgaand aan het optreden volledig te hebben voldaan. Indien daar niet aan is voldaan, is HB-Systems/ de RetroShow niet langer gehouden om het optreden te verzorgen, terwijl opdrachtgever wel de volledige prijs verschuldigd blijft.
6.3 Bij gebreke van tijdige betaling, dan wel indien opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, verkeert de opdrachtgever direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en zijn alle vorderingen van HB-Systems/ de RetroShow op de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar, waarbij HB-Systems/ de RetroShow tevens aanspraak heeft op vergoeding van een contractuele rente van 1% per maand over het volledige factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt berekend.
6.4 Alle (buiten)gerechtelijke kosten ter incassering van vorderingen van HB-Systems/ de RetroShow zijn voor rekening van opdrachtgever. HB-Systems/ de RetroShow heeft de keuze om de werkelijk gemaakte kosten gespecificeerd van de opdrachtgever te vorderen, dan wel die kosten te stellen op 15% van het totaal door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.
6.5 Iedere betaling door opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de op dat moment verschuldigde rente en door HB-Systems/ de RetroShow gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door opdrachtgever in mindering op de in de hoofdsom openstaande vorderingen, waarbij de oudste vorderingen als eerste worden geacht te zijn voldaan.
6.6 Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bij HB-Systems/ de RetroShow te zijn ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht met het factuurbedrag te hebben ingestemd.
6.7 Indien opdrachtgever de juistheid van een factuur deels betwist, is opdrachtgever niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste deel van de factuur.
6.8 De verschuldigde BUMA/STEMRA en-of SENA rechten komen volledig voor rekening van de opdrachtgever, die tevens voor de afdracht zorgdraagt. De opdrachtgever vrijwaart HB-Systems/ de RetroShow en de door haar ingeschakelde artiesten voor hetgeen uit voormelde hoofde van BUMA/STEMRA en/of SENA en/of andere derden, c.q. al dan niet collectieve beheersorganisaties dient te worden voldaan.

Artikel 7: Tekortkoming/overmacht
7.1 ledere tekortkoming van de zijde van de opdrachtgever geeft HB-Systems/ de RetroShow het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
7.2 Indien een artiest door overmacht niet in staat is om op te treden op de overeengekomen plaats en tijd, zal HB-Systems daarvan zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mededeling doen en bevorderen dat het optreden door een gelijkwaardige artiest wordt overgenomen, zonder dat de opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst te ontbinden of anderszins te beëindigen.
7.3 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
a. gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, mobilisatie, molest, terrorisme, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, dag van nationale rouw, werkstaking, contingentering- of andere overheidsmaatregelen, natuurrampen;
b, ziekte c.q. arbeidsongeschiktheid van de artiest;
c. het niet of niet tijdig voldoen aan verplichtingen door degenen van wie HB-Systems/ de RetroShow voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is.
7.4 In geval van overmacht is HB-Systems/ de RetroShow gerechtigd; hetzij de overeenkomst te ontbinden middels een eenvoudige mail mededeling aan opdrachtgever, hetzij in overleg met opdrachtgever het betreffende evenement en/of optreden naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum te verschuiven.

Artikel 8: Annulering en verplaatsing
8.1 Bij annulering van het optreden door de opdrachtgever, is de opdrachtgever de volgende fee aan HB-Systems/ de RetroShow verschuldigd:
– Tot 2 maanden voor het optreden: 25% van de overeengekomen prijs;
– Tot 1 maand voor het optreden: 50% van de overeengekomen prijs;
– Tot 21 dagen voor het optreden: 75% van de overeengekomen prijs;
– Korter dan 21 dagen voor het optreden: 100% van de overeengekomen prijs;

8.2 Indien de opdrachtgever het optreden wenst te verplaatsen, is de opdrachtgever de volgende fee aan HB-Systems/ de RetroShow verschuldigd:
– Tot 6 maanden voor het optreden: 0% van de overeengekomen prijs;
– Tot 3 maanden voor het optreden: 10% van de overeengekomen prijs;
– Tot 1 maand voor het optreden: 30% van de overeengekomen prijs;
– Korter dan 1 maand voor het optreden: 50% van de overeengekomen prijs;

Daarnaast is opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs voor het optreden op de gewijzigde datum verschuldigd.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 HB-Systems/ de RetroShow zal zich inspannen om het optreden zo goed mogelijk en met de nodige zorgvuldigheid uit te voeren. HB-Systems/ de RetroShow kan evenwel nimmer aansprakelijk zijn voor het uitblijven van een verwacht resultaat.
9.2 HB-Systems/ de RetroShow is niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of als gevolg van het verspreiden van informatie via internet.
9.3 HB-Systems/ de RetroShow is niet aansprakelijk voor directe of indirect schade als gevolg van technische storingen.
9.4 HB-Systems/ de RetroShow is in geen geval, behoudens opzet dan wel daaraan grenzende grove schuld, aansprakelijk voor de uit overmacht c.q. toerekenbare tekortkoming voortvloeiende schade.
9.5 HB-Systems/ de RetroShow aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het ontbreken van geldige werk- en verblijfsvergunningen en documenten van de artiest.
9.6 HB-Systems/ de RetroShow is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de opdrachtgever toebehorende gelden en/of zaken, gedurende het evenement.
9.7 De aansprakelijkheid van HB-Systems is in alle gevallen beperkt tot € 2.500,00.
9.8 Iedere schade die door de opdrachtgever, door haar ingeschakelde derden en/of het publiek wordt toegebracht aan de artiest, het ondersteunend personeel en/of de zaken die in het kader van het evenement c.q. het optreden worden gebruikt, komt volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient deze schade rechtstreeks met de leverancier van de zaken af te handelen, zonder tussenkomst van HB-Systems. De opdrachtgever is verplicht om ter zake van bedoelde schade een deugdelijke verzekering af te sluiten.
9.9 De opdrachtgever vrijwaart HB-Systems/ de RetroShow voor alle aanspraken van derden voor zover deze voortvloeien uit handelingen van de opdrachtgever, door haar ingeschakelde derden en/of het publiek.

Artikel 10: Veiligheid
10.1 De opdrachtgever staat in voor de veiligheid van zowel de door HB-Systems/ de RetroShow geleverde artiest(en) en crew, als de bezoekers van het optreden. Opdrachtgever zorgt er in dat kader voor dat er voldoende personeel van een professionele beveiligingsorganisatie aanwezig is, zowel voor, tijdens als na afloop van het optreden. Voor het aantal beveiligers conformeert opdrachtgever zich aan de daarvoor geldende norm.
10.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de door HB-Systems/ de RetroShow geleverde artiest(en) en crew de afstand tussen de kleedkamer en het podium ongestoord en veilig kan/kunnen afleggen. In de populariteit van de artiest(en) daartoe aanleiding geeft, worden daartoe door de opdrachtgever nadere aangepaste veiligheidsmaatregelen genomen.
10.3 De opdrachtgever zorgt er voor dat er niet meer dan het door de bevoegde autoriteiten toegestane aantal bezoekers zal worden toegelaten in/op de locatie van het optreden en dat er voldoende bruikbare nooduitgangen, brandblusmiddelen, barriers en andere veiligheidsmaatregelen worden getroffen.
10.4 Indien tijdens het optreden door bezoekers met bier en/of andere dranken naar de artiest(en) en/of crew wordt gegooid of er een vechtpartij tussen bezoekers ontstaat, heeft HB-Systems/ de RetroShow het recht om direct over te gaan tot het draaien van achtergrondmuziek, dan wel het optreden te stoppen. Indien een dergelijk voorval zich voordoet, staat opdrachtgever volledig in voor de veiligheid van de artiest(en), crew en techniek.

Artikel 11: Intellectueel eigendom
11.1 Aan de opdrachtgever zal digitaal materiaal ter promotie van het optreden worden verstrekt. De opdrachtgever is verplicht dit materiaal te gebruiken op goed zichtbare locaties met een passend formaat. Het materiaal mag uitsluitend gebruikt worden in het kader van het optreden en de promotie daarvan.
11.2 Opdrachtgever zal het aan haar verstrekte digitale materiaal niet zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van HB-Systems/ de RetroShow overdragen of in handen stellen van derden, verveelvoudigen of anderszins openbaar maken, behoudens voor de promotie van het optreden.
11.3 HB-Systems is een rechthebbende op de naam, het (beeld)merk en alle andere onderscheidmiddelen met betrekking tot de RetroShow en de RetroBoys. Het gebruik van deze (beeld)merken is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van HB-Systems.
11.4 Overtreding van het in de vorige leden bepaalde leidt tot een aan HB-Systems/ de RetroShow verschuldigde onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van € 25.000,00 per overtreding en voorts € 2.500,00 per dag of een gedeelte daarvan dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van HB-Systems/ de RetroShow om de daadwerkelijk door haar geleden schade op de opdrachtgever te verhalen. De verbeurde boete strekt niet ter compensatie van geleden schade.

Artikel 12: Geschillen
12.1 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
12.2 Alle geschillen tussen partijen in verband met de overeenkomst zullen met uitsluiting van elke andere rechter wordt beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland.

 

Sluit Menu